top of page

Yearly Medical Checkup

คนทุกเพศทุกวัยควรที่จะได้รับการตรวจสุขภาพให้ครบถ้วนเป็นประจำทุกปี เพื่อตรวจสอบว่ามีความปกติของร่างกายเราหรือไม่ ในกรณีที่พบสิ่งปกติ เราก็จะได้รับรู้และรักษาอย่างถูกต้องตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของโรค

กลุ่มอายุ 20-30 ปี

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)

 • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)

 • ตรวจระบบการทำงานของตับ (SGOT)

 • ตรวจระบบการทำงานของตับ (SGPT)

 • ตรวจระบบการทำงานของไต (BUN)

 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (Hbs Ag)

 • ตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urinalysis)

กลุ่มอายุ 31-40 ปี

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)

 • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)

 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL)

 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL)

 • ตรวจระบบการทำงานของตับ (SGOT)

 • ตรวจระบบการทำงานของตับ (SGPT)

 • ตรวจระบบการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)

 • ตรวจระบบการทำงานของไต (BUN)

 • ตรวจระบบการทำงานของไต (Creatinine)

 • ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)

 • ตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urinalysis)

 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg)

 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ab)

กลุ่มอายุ 41 ปี ขึ้นไป

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)

 • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)

 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL)

 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL)

 • ตรวจระบบการทำงานของตับ (SGOT)

 • ตรวจระบบการทำงานของตับ (SGPT)

 • ตรวจระบบการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)

 • ตรวจระบบการทำงานของตับ (Total Protein)

 • ตรวจระบบการทำงานของตับ (Albumin)

 • ตรวจระบบการทำงานของตับ (Direct Bilirubin)

 • ตรวจระบบการทำงานของตับ (Globulin)

 • ตรวจระบบการทำงานของตับ (Total Bilirubin)

 • ตรวจระบบการทำงานของไต (BUN)

 • ตรวจระบบการทำงานของไต (Creatinine)

 • ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)

 • ตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urynalysis)

 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg)

 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ab)

กลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)

 • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)

 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL)

 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL)

 • ตรวจระบบการทำงานของตับ (SGOT)

 • ตรวจระบบการทำงานของตับ (SGPT)

 • ตรวจระบบการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)

 • ตรวจระบบการทำงานของตับ (Total Protein)

 • ตรวจระบบการทำงานของตับ (Albumin)

 • ตรวจระบบการทำงานของตับ (Direct Bilirubin)

 • ตรวจระบบการทำงานของตับ (Globulin)

 • ตรวจระบบการทำงานของตับ (Total Bilirubin)

 • ตรวจระบบการทำงานของไต (BUN)

 • ตรวจระบบการทำงานของไต (Creatinine)

 • ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)

 • ตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urynalysis)

 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg)

 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ab)

 • ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งตับ (Alpha-Fetoprotein)

 • ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ (Carcinoembryonic Antigen)

 • (ชาย) ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostatic Specific Antigen)

 • (หญิง) ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep)

 • (หญิง) ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งรังไข่ (CA 125)

Adult Education Course
yearly health check up
College Friends
Working at Home
Anchor 1
Remini20210712180452235.JPG
bottom of page